Cookies na našich webových stránkách
Na těchto internetových stránkách používáme cookies, abychom mohli dále zlepšovat jejich kvalitu.
Prohlížením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

 
Více informací
  • Zkouška podle Charpyho (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Zkouška podle Izoda (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508)
  • Rázové zkoušky tahem (ISO 8256 a ASTM D 1822)
  • Rázová zkouška ohybem metodou Dynstat (DIN 53435)

Zkoušky rázem

Zkoušky rázem se používají pro stanovení chování materiálů při vyšších deformačních rychlostech. Na klasických rázových kladivech se změřením překyvu kyvadla určí nárazová práce, kterou spotřebuje normované zkušební těleso na rozlomení. Pro tento typ zkoušek se obvykle využívá více metod:

  • Zkouška metodou Charpy (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Zkouška metodou Izod (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508) a tzv. „Unnotched cantilever beam impact“ (ASTM D 4812)
  • Rázové zkoušky tahem (ISO 8256 a ASTM D 1822)
  • Rázová zkouška ohybem metodou Dynstat (DIN 53435)

V rámci normy pro stanovení a prezentaci srovnatelných jednobodových hodnot podle ISO 10350-1 se upřednostňuje metoda Charpy podle ISO 179-1. Tyto zkoušky se běžně provádějí na nevrubovaných vzorcích orientovaných úzkou stranou vůči kyvadlu (1eU). Pokud nedojde k rozlomení zkušebních těles, provádí se poté zkoušky vzorků opatřených vruby, přestože výsledky zkoušek nelze bezprostředně srovnávat. V případě, že nedojde k lomu vzorku ani nyní, použijeme zkoušku rázem v tahu.

V rámci norem ASTM je obvyklé, že se po zkouškách metodou Izod pracuje podle ASTM D 256. Zkouší se vždy vzorky s vruby. Metoda popsaná jako „Unnotched cantilever beam impact“ podle ASTM D 4812 patří mezi méně používané. Podobá se metodě Izod, ale provádí se na vzorcích, které nejsou opatřeny vruby. Pokud máme k dispozici jen vzorky malých rozměrů, je možné uplatňovat tzv. „Chip-impact“ podle ASTM D 4508.

Zkoušky metodou Charpy mají široké oblasti použití. Jsou vhodnější pro testování materiálů, které vykazují interlaminární smykový lom či vzorků s povrchovým efektem. Metoda Charpy dále nabízí výhody při zkouškách za nízkých teplot, jelikož jsou podpory pro zkušební tělesa umístěny ve větší vzdálenosti od vrubu. Tím pádem nedochází k rychlému zahřátí kritických míst na vzorcích.

Někteří němečtí výrobci automobilů využívají pro testování menších vzorků rázové zkoušky ohybem metodou Dynstat. Tato metoda je popsána výhradně v DIN.

Podle ISO smí být každé kyvadlové kladivo používáno v rozmezí 10 % až 80 % svého nominálního výkonu. Normy ASTM povolují využití až 85 %.

Hlavní rozdíl mezi ISO a ASTM spočívá ve výběru velikosti kyvadla. Podle ISO je nutné používat vždy největší možné kyvadlové kladivo, přičemž překrývání mezi jednotlivými stupni je velmi malé. Tento požadavek se opírá o názor, že gradient rychlosti má být při rozlomení vzorku co nejmenší. Podle ASTM dosahuje standardní kyvadlové kladivo nominálního výkonu 2,7 J. Všechny další velikosti jsou dvojnásobky předcházející hodnoty. V tomto případě se v daném rozsahu vybírá vždy nejmenší možné kladivo.

Rázová kladiva z řad 5102, 5113 i nová kladiva HIT byla vyrobena striktně podle norem DIN, ISO a ASTM.

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)
Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

In the context of the standard for single-point data, ISO 10350-1, Charpy as per ISO 179-1 is the preferred test method. The test is normally performed on unnotched specimens, with edgewise impact (1eU). If the specimen does not break in this configuration, the test is performed with notched specimens, although the test results are not directly comparable. If specimen break is still not achieved the impact tensile method is employed.

Advantages of the Charpy impact test

The Charpy method has a broader range of applications and is better suited to tests on materials displaying interlaminar shear fractures or surface effects. The Charpy method also offers advantages when testing at low temperatures as the specimen support is farther away from the notch, so that rapid heat transfer to the critical areas of the specimen is avoided.

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)
Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508, ASTM D4812)

For ASTM Standards the Izod test method to ASTM D256 is usually employed. Here notched specimens are always used for testing. A method used less frequently is the 'Unnotched cantilever beam impact' described in ASTM D4812, which is similar to the Izod method, but is performed with unnotched specimens. If it is only possible to produce small specimens, the 'Chip impact' method to ASTM D4508 can be used.

Dynstat impact test (DIN 53435)
Dynstat impact test (DIN 53435)

Dynstat impact test (DIN 53435)

Some German automobile manufacturers use the Dynstat bending and impact method to test small specimens. This method is only described in DIN.

Differences between ISO and ASTM impact tests

In ISO tests, each pendulum hammer may be used in the range from 10 % to 80 % of its nominal initial potential energy. ASTM permits use up to 85%.

A fundamental difference between ISO and ASTM concerns the choice of pendulum size. According to ISO the largest possible pendulum hammer must be used, although the overlaps between pendulum sizes are often very small. This requirement is based on the consideration that speed decay during specimen penetration should be kept as low as possible. With ASTM the standard pendulum hammer has a rated initial potential energy of 2.7 joules and all further sizes are arrived at by doubling. Here the smallest possible hammer in the range is to be used for the test.

Testing equipment and accessories for impact tests on plastics

Zwick pendulum impact testers are constructed strictly in accordance with DIN, ISO and ASTM standards. Completing Zwick's product range for impact tests on plastics are our drop-weight testers.

Typické produkty pro tuto oblast použití:

 

Rázová kladiva HIT do 50 J

Firma Zwick Roell je evropským leadrem v oblasti výroby přístrojů a systémů pro mechanicko-technologické zkoušení materiálů. Díky vývoji rázových kladiv HIT můžeme výrobcům a zpracovatelům plastů nabídnout ty nejmodernější systémy.
 

 

Padostroj 230 J

Padostroj HIT230F byl vyvinut v těsné spolupráci s našimi zákazníky. Jen tak mohly být splněny všechny významné požadavky z oblastí výzkumu, vývoje a kontroly kvality. Padostroj HIT230F je dostupný ve dvou různých provedeních.

 

 

Teplotní komory


Teplotní komory se používají pro zkoušení při teplotách od -80°C až do +250°C.

 

Vysokorychlostní zkušební stroje HTM od 25 do 160 kN 

Vysokorychlostní zkušební stroje HTM od 25 do 160 kN

Lomové chování mnoha materiálů je kromě jiného závislé také na rychlosti zatěžování. Pro numerický výpočet bezpečnosti při nárazu je proto nezbytné mít k dispozici odpovídající údaje popř. znát zákonitosti. Servohydraulické vysokorychlostní zkušební stroje Zwick z řady HTM umožňují určení deformačních charakteristik v širokém rozsahu.
 

 

Příprava vzorků z plastu

Tento lis funguje na principu lomené páky. Zajímavé designové řešení tohoto přístroje umožňuje přesnou, efektivní a komfortní práci. Délka lomené páky je zvolena tak, aby bylo na začátku dosaženo o 30% vyšší řezné síly, než jak je obvyklé u běžných lisů. Tento lis se vyznačuje konstrukcí, která je pro uživatele velmi pohodlná. Můžete jej postavit na každý pracovní či laboratorní stůl nebo namontovat do požadované výšky na pevnou stěnu. Důraz je kladen také na snadné, rychlé a přesné nastavení výšky razidla, aby se snadno přizpůsobilo různým výškám vestavby vysekávacích nožů.
 

 

Optický měřicí přístroj – notch vision

Abychom mohli při zkoušce rázem získávat spolehlivé výsledky, potřebujeme normou předepsaný tvarový vrub. Přístroj notch vision umožňuje optické a rychlé měření vrubu i rozměrů vzorku pro měření vrubové houževnatosti. Díky přístroji notch vision můžeme měřit vzorky podle norem ISO (vruby ve tvaru písmene U či V), ASTM E 23 (typu A či C) a DIN 50115 (vzorky KLST, DVM a DVMK).
 


Videa

 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Pre-damage of plates made of composites - Vorschädigung von Faserverbundwerkstoffen

Drop Weight Tester HIT230F - Pre-damage of plates made of composites for CAI tests - Fallwerk HIT230F - ...
Video 00:01:37
98_Fallwerk_CAI.wmv (13.2 MB)

Kontakt

Zwick Roell ČR, SR
Tel.  +420 511 187 005
E-Mail  info@zwick.cz
Dotázat se nyní

Kontaktní údaje
Oslovení*
Země*
* Povinná pole